Veilig sportklimaat

Iedereen die betrokken is bij korfbalvereniging De Eemvogels moet zich veilig en prettig voelen. Daarom voeren we beleid gericht op een veilig sportklimaat. Door middel van preventie en bescherming proberen we ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Het bestuur neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven en ook bij De Eemvogels gelden deze regels.

De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en overgenomen door K.V. De Eemvogels:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen diebij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Verklaring Omtrent Gedrag
Verder voert het bestuur in seizoen 2016-2017 de verplichting in voor trainers, coaches en begeleiders om in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De verplichte invoering van de VOG is een maatregel die De Eemvogels neemt om de kans op seksuele intimidatie binnen de verenging te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuw) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij ons kunnen uitoefenen. Hiermee laat het bestuur zien dat het hen ernst is en de veiligheid van leden serieus neemt.

Vertrouwenscontactpersoon
In voorkomende gevallen en bij serieuze twijfel is het raadzaam dit bespreekbaar te maken met de persoon zelf en/of een lid van het bestuur. Soms is dat niet voor de hand liggend. In die situatie kan contact op worden genomen met een vertrouwenscontactpersoon van het KNKV. Deze contactvertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur etc. De vertrouwenscontactpersoon kan adviseren en een bijdrage leveren aan het nemen van bijvoorbeeld preventieve maatregelen. Ook kan in onderling overleg bezien worden of een vertrouwenspersoon ingeschakeld dient te worden dan wel een andere deskundige.

Bij het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag kan dus binnen De Eemvogels steun worden gezocht. Ook kan direct contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van het KNKV. Dat kan via het contactformulier van de site van het KNKV en in spoedsituaties met Anne Hinderiks (06-416 80 967) of Marian Blaset (06-133 27 465).